26 Haziran 2022 Pazar 06:07:21

Ofisimo.com

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 1

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 1

1-el-FÂTİHA

Müddesir sûresinden sonra Mekke\'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur\'an\'ın ilk sûresi olduğu için

açış yapan, açan manasına \"Fâtiha\" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap

manasına \"Ümmü\'l-Kitâp\" dinin asıllarını ihtiva eden manasına \"el-Esâs\", ana hatlarıyla İslâm\'ı

anlattığı için \"el-Vâfiye\" ve \"el-Seb\'u\'l-Mesânî\", birçok esrarı taşıdığı için \"el-Kenz\".

Peygamberimiz \"Fâtiha\'yı okumayanın namazı olmaz\" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha,

namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır.

Kulluğun yalnız Allah\'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah\'tan geldiği, doğru yola varmanın da

doğru yoldan sapmanın da Allah\'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın

Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur\'an, insanlığa doğru yolu göstermek

için indirilmiştir. Kur\'an\'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha\'da vardır. Zira Fâtiha\'da,

övgüye, ta\'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah\'ın varlığı, O\'nun hakimiyeti, O\'ndan başka

dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde

bulunulur.

------------------

2-el-BAKARA
Medine\'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur\'an\'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke\'de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır.

-------------------

 

3-ÂL-İ İMRÂN

Medine\'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem\'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır.
-----------------
4-en-NİSÂ

Hicretten sonra Medine\'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. \"Nisâ\" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına \"Nisâ\" denmiştir.
*************
5-el-MÂİDE

Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine\'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur. 120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim\'de, Hz. Ömer\'den rivayet edildiğine göre \"Bugün size dininizi ikmal ettim...\" ifadesinin yer aldığı âyet Mekke\'de, vedâ haccında, cuma günü, Arafe akşamı nâzil olmuştur. \"Mâide\" sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Bundan önceki sûrede dinî zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. Bu sûrede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında sûrede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, haram ve helâl yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiºtir.
 
*******************
5-el-MÂİDE

Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine\'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur. 120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim\'de, Hz. Ömer\'den rivayet edildiğine göre \"Bugün size dininizi ikmal ettim...\" ifadesinin yer aldığı âyet Mekke\'de, vedâ haccında, cuma günü, Arafe akşamı nâzil olmuştur. \"Mâide\" sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Bundan önceki sûrede dinî zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. Bu sûrede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında sûrede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, haram ve helâl yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiºtir.
****************
7-el-A\'RÂF

A\'râf sûresi Mekke\'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A\'râf\'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.
*****************
8-el-ENFÂL

Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke\'de, diğerleri Medine\'de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen \"nefl\" kelimesinin çoğuludur. İslâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da \"nefl\" denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.
***************

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com