14 Temmuz 2024 Pazar 09:36:34

Fenomenweb.com

HURUF-I MUKATTAA NEDİR

HURUF-I MUKATTAA NEDİR

HURUF-I MUKATTAA

Huruf-ı Mukattaa Arap alfabesinde ki 14 harften  (ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى) oluşmaktadır . Bunların üçü tek , dördü iki , üçü üç, ikisi dört, ikisi de beş harflidir . Tekrarlarıyla birlikte 29 ünite oluşturan huruf-u mukatta , ikisi medeni olmak üzere 29 surenin başında yer alır .

 Başta müfessirler olmak üzere İslam alimleri huruf-ı mukattaanın tefsiri meselesinde çeşitli görüşler öne sürmüşlerdir . Kur'an okumayı teşvik eden ,Allah'ın kelamını okuyana her harfi için 10 sevap verileceğini bildiren ve “elif lâm mîm”in tek harf değil üç harfden oluştuğunu bildiren hadisden(Dârimî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 1; Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 16) başka muteber hadis kaynaklarında huruf-ı mukattaaya dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır .

  İslâm âlimlerinin hurûf-ı mukattaanın yorumu konusunda ortaya koydukları görüşler genel olarak iki grupta ele alınabilir. Daha çok Selef âlimlerinden meydana gelen bir gruba göre hurûf-ı mukattaa, te'vilini yalnızca Allah'ın bildiği müteşâbih âyetlerden olup bu harfler üzerinde yorum yapmak mümkün değildir. Hulefâ-yi Râşidîn, İbn Mes'ûd ve İbn Abbas gibi sahâbîlerin bu kanaatte olduğu (Fahreddin er-Râzî, II, 3; Kurtubî, I, 154; Nîsâbûrî, I, 134), Şa'bî, Süfyân es-Sevrî, İbn Hibbân, İbn Hazm, Ebû Hayyân el-Endelüsî ve Süyûtî gibi âlimlerin de bu görüşe katıldığı bildirilir; Şîa imamlarının da genelde bu görüşte olduğu kaydedilmektedir (Tabersî, I, 112). Şevkânî de hurûf-ı mukattaanın mânasına dair Resûlullah'tan hiçbir açıklamanın gelmemesi, sahâbe ve tâbiîn âlimleri tarafından ortaya konulan çok farklı görüşlerin bir noktada birleştirilememesi, ayrıca teklif edilen mânalardan hiçbirinin Arap dilinde yaygın olmaması gibi sebeplerle bu mesele hakkında görüş bildirmemeyi tercih etmiş, söz konusu harflerin indirilişinde Allah'ın mutlaka bir hikmetinin bulunduğunu, ancak insanların idrakinin bu hikmeti kavrayamayacağını söylemekle yetinmiştir (Fetḥu'l-ḳadîr, I, 30-32).

 

 

 

 

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com