Alak Suresi 1-2-3-4-5 Ayeti Kerimelerin Tefsiri

Alak Suresi 1-2-3-4-5 Ayeti Kerimelerin Tefsiri Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kurandan okuyalım

بســـم الله الرحمن الرحيم

Alak Suresi

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Alak suresi ayet 1
Oku Rabb\'inin ismiyle ki sizi O yarattı.


Girişte de açıklandığı gibi, Melek \"oku\" dediğinde Rasulullah \"Ben okuma bilmem\" şeklinde cevap vermişti. Bundan anlaşılıyor ki, Melek vahyi yazılı olarak getirmiş ve Rasulullah\'ın bunu okumasını söylemişti. Çünkü eğer meleğin maksadı kendi söylediğini Rasulullah\'ın sadece tekrar etmesini istemek olsaydı, Rasulullah \"Ben okuma bilmem\" demezdi.

Yani Rabb\'inin ismiyle oku. Diğer ifadeyle \"Bismillah\" diyerek oku. Bundan anlaşılıyor ki, Rasulullah vahiyden önce de yalnız Allah\'ı Rabb olarak tanıyor ve biliyordu. Onun için \"Rabb\'in kimdir? denmeye gerek görülmemiştir. Yani burada sadece Rabb\'inin ismiyle oku denmiştir.

Burada, \"halak\" kelimesi mutlak olarak kullanılmış ve neyi yarattığı belirtilmemiştir. Çünkü \"Yaratan Rabb\'inin ismiyle\" denmesinden, Kainatı ve içindeki her şeyi yarattığı kendiliğinden anlaşılmaktadır.

 

 

Alak suresi ayet 2
O, insanı bir alak\'tan yarattı.

Kainatı genel olarak zikrettikten sonra insanın ne gibi hakir bir başlangıç ile yaratıldığı belirtilmiştir. \"Alak\", \"Alaka\"nın çoğuludur. Manası, \"pıhtılaşmış kan\"dır. Bu durum hamileliğin ilk birkaç günü içinde meydana gelir. Daha sonra et şeklini alır. Ve tedricen insan şekillenmeye başlar
Alak suresi ayet 3
Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

Yüce Allah\'ın: \"Oku\" buyruğu tekıddir. Burada ifade tamam olmaktadır. Daha sonra yeni bir cümle ile: \"Rabbin en kerim olandır.\" diye buyurmak*tadır.

el-Kelbi dedi ki: Kulların cahilliklerine karşı hilmi iie muamele edip on*ları cezalandırmakta acele etmeyendir.

Ancak birinci anlam (keremi sonsuz olması) manaya daha uygundur. Çün*kü daha önce birtakım nimetlerini sozkonusu etmekle keremine bunları delil göstermiş olmaktadır.

\"Oku\" ve \"Rabbin\" buyruğu; oku ey Muhammed, Rabbin sen okuma yaz*ma bilmeyen birisi dahi olsan, sana yardım edecek ve sana kavratacak tır, di*ye de ayıklanmıştır. \"En kerim olan\" kullarının bilgisizliklerini affedip ba*ğışlayandır, demektir
Alak suresi ayet 4
Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

Yani, hakir bir başlangıçtan sonra insana ilim vererek onu mahlukatın en yüksek seviyesine çıkarması, Allah\'ın en büyük lütfudur. Sadece ilim değil, kalem kullanmayı da öğreterek, sahip olduğu ilmi büyük çapta yaymasını, bu yolla ilerlemesini ve sonraki nesiller için muhafaza etmesini de sağlamıştır. Eğer Allah, ilham yoluyla insana kalem ve kitabın ilmini vermeseydi, o zaman insanın ilmi yetenekleri yayılmazdı. Gelecek nesillere ulaşamazdı. Böylece ilerleme mümkün olmazdı.

Alak suresi ayet 5
İnsana bilmediğini öğretti.

Yani insan aslında ilimsizdir. Ancak Allah\'ın ihsanı sayesinde onda ilim hasıl olmuştur. Allah\'ın lütfuyla insana her merhalede ilim verilmiştir. Ve ilim kapıları da birbiri ardına açılmıştır. Aynı durum Ayet el-Kursi\'de de gözükmektedir.\"O\'nun ilminden ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kazanamazlar.\" (Bakara 255)
İnsanın ilmi gelişme zannettiği, aslında kendisinde ilim yokken Allah\'ın, istediği zaman ve ona hissettirmeden ilim vermesidir.
Buraya kadar açıklananlar, Rasulullah\'a ilk defa nazil olan ayetlerdir. Hz. Aişe\'nin rivayetine göre, bu ilk tecrübe Rasulullah için o kadar ağırdı ki, ona tahammül edememişti. Onun için bu seferlik inandığı Rabb ile doğrudan muhatap olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. Böylece vahyin sık sık gelmesi de başlamış oldu. Rasulullah artık Nebi olarak tayin olmuştu. Bundan bir süre sonra Müddessir suresinin başlangıç ayetlerinde nübüvvet verildikten sonra vazifesinin ne olduğu açıklanmıştır.

 

Makaleyi Paylaş

Konu Etiketleri Etiketler: Alak Suresi 1-2-3-4-5 Ayeti Kerimelerin Mealleri

Konu Hakkında Yorumlar

Yorum Bulunmamaktadır.

Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın